KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından usulüne uygun olarak işlenen ve güvenli bir şekilde korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 

ÖZATA HUKUK BÜROSU ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenip saklanabilecektir. İşlenen kişisel verileriniz, KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği şekilde yurt içi ve lazım gelen durumlarda yurt dışındaki yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir.

 

1.ÖZATA HUKUK BÜROSU VERİ SORUMLUSU VE KİMLİĞİ

Büromuz kurucusu Bekir Özata, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri sorumlumuza aşağıda verilen iletişim bilgileri ile iş günleri ve mesai saatleri içerisinde ulaşmanız mümkündür.

Adres: Merkez Efendi mah. Mevlana cad. Tercüman Sitesi A10 Blok D.6 Zeytinburnu/İstanbul

Telefon: 0212 664 70 77

E-posta: info@ozatahukuk.com.tr

 

2.ÖZATA HUKUK BÜROSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME ŞEKLİ

Kişisel verileriniz ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından, dahil olduğunuz yahut olmadığınız sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel verileriniz, internet sitemiz, ÖZATA HUKUK BÜROSU’na göndermiş olduğunuz iş başvuru formaları, iletişim formaları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmelerimiz, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçleri ile toplanmakta ve Veri Sorumlusu/Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir.

İşbu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızca ÖZATA HUKUK BÜROSU’na sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilecektir.

ÖZATA HUKUK BÜROSU ile kurmuş olduğunuz ilişki kapsamında; aşağıda örnekleme olarak sayılan birtakım kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

İşlenen Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı, kurum ve unvan bilgileri, ticaret sicil bilgileri, adli sicil bilgileri,

İşlenen İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, banka ve IBAN bilgileri,

İşlenen Ofis Güvenliğine İlişkin Veriler: Güvenlik kamerası ses ve görüntü kayıtları, parmak izi,

İşlenen Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf veya görüntü gibi biyometrik veriler,

 

3.ÖZATA HUKUK BÜROSU’NUN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARI

ÖZATA HUKUK BÜROSU ile kurmuş olduğunuz müvekkillik, uyuşmazlıkta karşı taraf olma veya iş ilişkisi kapsamında, büromuzca elde edilen kişisel verilerinizin işlenme ve saklanma amaçları aşağıdakiler gibidir;

 • Tarafınızın dâhil olduğu yahut karşı taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarınızın yürütülmesi,
 • Mevzuat gereği, isim soy isim, adres, TC kimlik no gibi bilgilerinizin kayıt altına alınması zorunluluğu,
 • Verilen hukuki danışmanlık ve hizmet nedeniyle oluşan finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızla hukuki hizmet ve iş sözleşmesi kurulması ve yerine getirilmesi için sözleşmelerde yer alan taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğü ile yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerimizin ifası için kişisel bilgilerinizi kaydetme zorunluluğumuzun olması,
 • ÖZATA HUKUK BÜROSU’nun fiziksel mekân güvenliğinin temininde ses kaydı ve görüntü kaydı alma gerekliliği,
 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm işlemlerin ifasında; iletişim formlarının, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak yaptığımız tüm yazışmalarımızın, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtlarının, telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilen ses kayıtlarının saklanması gerekliliği,
 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmelerinden ve/veya müvekkillerimizin karşı tarafı olduğunuz dosyalardan kaynaklanan müvekkillerimizin hak ve alacaklarının korunması, kullanılması ve/veya tesisi için kişisel verilerinizin kaydedilmesinin zorunlu olması,
 • ÖZATA HUKUK BÜROSU’ndan almış olduğunuz hukuki hizmetlerden gerektiği gibi faydalanmanız ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinizin kaydedilme zorunluluğunun bulunması,
 • Uyuşmazlıklarınıza dair gerekli işlem ve savunmaların ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından hazırlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına verilerinizin kaydedilmesi gerekliliği,
 • Tarafınızca ÖZATA HUKUK BÜROSU’na sunulan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından sunulan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması,

gibi amaçların KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

 

4.ÖZATA HUKUK BÜROSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından ihtiyaç duymuş olduğunuz çalışmaların yapılması, verilen hizmetlerin yürütülmesi ve hizmetlerle ilgili raporlama ve istatistik çıkarılması, taraflar arasında kurulan iş ve hizmet ilişkisinin yürütülmesi, iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, ÖZATA HUKUK BÜROSU’nun satın alma, finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ÖZATA HUKUK BÜROSU ile hizmet ve iş sözleşmenizin kurulması ile başlayan ve sözleşme ilişkisi süresince devam eden süre zarfında, siz müvekkillerimizden, uyuşmazlığın karşı tarafı ve diğer üçüncü kişiler ile yasal mercilerden; internet, telefon, e-posta gibi yazılı mecralar ile fiziki görüşmelerden ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından elde edilen kişisel verileriniz, ÖZATA HUKUK BÜROSU Aydınlatma Metni’nin 3.maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında, KVKK’nın 5,6 ve 8. maddelerinde belirtilen hukuka uygunluk sebepleri ve bu sebeplerin dışında tarafınızın açık rızası bulunması, mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru ve ölçülü şekilde toplanarak saklanmakta ve işlenmektedir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÖZATA HUKUK BÜROSU TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlara uygun şekilde elde edilerek işlenen kişisel verileriniz; KVKK ’nın 12. maddesine uygun olarak, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu güvenliğin sağlanması adına ÖZATA HUKUK BÜROSU olarak kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesini ve verilerinizi rızanız dışında işlemesini önlemek, verilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak gayesiyle gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini temin etmiş bulunmaktayız.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, bu bilgilerin elde edilme amacı geçerli olduğu sürece Kanunlarda belirtilen süreler ile ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından güvenli bir şekilde saklanacaktır. ÖZATA HUKUK BÜROSU, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması hâlinde, ilgili Kanunlarda belirtilen sürelerin dolması ile güvenli bir şekilde muhafaza etmekte olduğu kişisel verilerinizi re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

 

8.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin ÖZATA HUKUK BÜROSU tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesini isteme,
 • Kullanım alanının son bulması, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

9.VERİ İŞLEYENE VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

KVKK’nın 13/1.maddesi ve sair mevzuatlarda öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi ıslak imzalı dilekçe ve ekinde kimlik fotokopisi ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bu seçeneklere ek olarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da info@ozatahukuk.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5.maddesinde yer alan; “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükümleri uyarınca, başvurunuzun bahsi geçen esaslara uygun olarak ve talep ettiğiniz hususu açık ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. ÖZATA HUKUK BÜROSU başvurucunun kişisel veri sahibi olup olmadığı amacıyla ek bilgi talep etme ve veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltme hakkını saklı tutmaktadır.

Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret  alınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

0